Hopp til innhold

forskning slider

Skip to Navigation Skip navigation

Forskning og fagutvikling

MBS er opptatt av å etablere faglige kontakter og delta i forskningsnettverk. Senterets filosofi er å knytte til seg spisskompetanse gjennom samarbeidsavtaler rundt kursvirksomhet. Samarbeid med forskningsmiljøer er under oppbygging. Det arbeides for å inngå avtaler med flere faglige miljøer innen kreft, rehabilitering og psykososialt fagfelt. Ved å knytte faglige bånd til andre institusjoner styrkes forskning og fagutvikling innenfor rehabilitering for mennesker med kreft i nasjonal sammenheng.

Kreftrehabilitering - Innhold og effekter

Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, med midler fra Helse Sør-Øst forskning og Radiumhopitalets legater.

En spørreundersøkelse ble gjennomført i 2011–2013 der hensikten var å undersøke hva som karakteriserer pasienter og pårørende som søker seg til kursopphold på Montebellosenteret (MBS), hvilke type innhold i kreftrehabiliteringen pasienter har behov for og hvordan helsen endrer seg etter et opphold på MBS.

Kort oppsummering av resultatene:
Nesten halvparten av deltakerne (pasienter) på 1-ukes Mestringskurs på MBS rapporterer kronisk (vedvarende) fatigue (tretthet/utmattelse) ved ankomst. Over halvparten møtte ikke nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet (minst 150 minutter ukentlig moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med hard fysisk aktivitet) og 80% møtte ikke anbefalinger for «5-om dagen » (inntak av frukt og grønt). Fysisk trening, fysioterapi og ernæringsveiledning var de komponentene som flest deltakere ønsket seg i et rehabiliteringsprogram, og andelen med behov for disse komponentene var større blant de med kronisk fatigue enn de uten kronisk fatigue. Resultatene videre i oppfølgingen viste at 3 måneder etter oppholdet på MBS opplever rundt 30% av deltakerne en forbedring av fatigue. Blant kvinnelige deltakere (pasienter) var det over en tredjedel som også opplevde en forbedring i generell helse og blant de mannlige deltakerne var det rundt 30% som forbedret fysisk rollefunksjon (relatert til å gjennomføre arbeid eller daglige gjøremål). Kvinnelige pårørende hadde lavere nivå av vitalitet, flere hadde kronisk fatigue og et større behov for støtte sammenlignet med mannlige pårørende ved ankomst til MBS. Resultatene videre i oppfølgingen viste at kvinnelige pårørende hadde en forbedring i enkelte dimensjoner av livskvalitet og fatigue 3 måneder etter oppholdet på MBS.

Det er nødvendig med mer forskning for å få mer kunnskap på dette feltet, slik at man kan lage målrettede programmer som møter kreftoverlevere og pårørende sine behov. Kursene på MBS er en potensiell arena for å nå mange kreftoverlevere som lever med seneffekter etter kreft og deres pårørende. Her har man mulighet til å øke kunnskapsnivået og gi praktiske råd om hvordan man kan møte og mestre de ulike utfordringene i livet etter kreft.

pdfSammendrag Livsstil blant deltakere på Montebellosenteret

Hele artikkelen kan du lese her, det krever innloggingsrettigheter

pdfSammendrag Fatigue blant deltakere og preferanser for innhold i rehabiliteringen

Hele artikkelen kan du lese her, det krever innloggingsrettigheter

pdfSammendrag Endring i fatigue, livskvalitet og fysisk aktivitet etter mestringskurs

Hele artikkelen kan du lese her, det krever innloggingsrettigheter

pdfSammendrag Kjønnsforskjeller i helsestatus og nytte av mestringskurs blant pårørende

Hele artikkelen kan du lese her, det krever innloggingsrettigheter

 

Kreftpasienter trenger tilpasset rehabilitering

Fagartikkel som først er publisering på Sykepleien.no.
forfattere: Gunhild Gjerset, Torill Ensby, Lene Thorsen. DOI nummer 10.4220/Sykepleiens.2018.72042

Les artikkelen her direkte på sykepleien.no 

pdfKreftpasienter trenger tilpasset rehabilitering

Prosjekt Sosial nettverksstøtte når barn lever med kreftsyke foreldre

Prosjektet er gjennomført ved Senter for Krisepsykologi i Bergen og finansiert av Norges forskningsråd, Helsedirektoratet.

Hensikten med studien var å øke kunnskapen om hvordan det sosiale nettverket kan hjelpe barn som har en mor eller far som lever med en kreftsykdom. Spørsmål som ønsket å få svar på er om undervisning og informasjon til det sosiale nettverket kan bedre den sosiale støtten til familier der en av foreldrene har kreft, og hvordan denne støtten kan bedre barnas livskvalitet og helse. Rekruttering til deltakende familier ble i hovedsak gjort gjennom Montebellosenteret og Kreftforeningen.

pdfArtikkel om presentasjon av prosjektet

pdfPopulærvitenskapelig oppsummeringsartikkel fra nettverksprosjektet

Arbeid og sosial aktivitet etter kreftbehandling

Det arbeides med et prosjekt knyttet til arbeid og meningsfylt sosial aktivitet etter kreftbehandling. Seniorkonsulent Sævar Berg Gudbergsson PhD er prosjektleder.

Barn og unge som pårørende ved kreft

Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, MBS og Senter for Krisepsykologi. Data er samlet inn i 2008/2009. Vitenskapelige- og folkeopplysningsartikler skrives i 2010.

pdfRapport Barn og unge som pårørende ved kreft

"På tynn is" Barn og unges omsorgsbehov når mor eller far får kreft

Montebello-Senteret gjennomført i 2005 et pilotprosjekt, "På tynn is", i samarbeid med Senter for Krisepsykologi i Bergen, ved forsker og dr.philos Kari Dyregrov. Målsettingen var å innhente kunnskap om barn og unges psykososiale situasjon ved kreftsykdom hos mor/far, og å bedre omsorgen for barn og ungdom som opplever dette. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av spørreskjema (78) og fokusgruppeintervju (11).

pdfRapporten "På tynn is"

Å treffe andre som virkelig forstår - artikkel

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av prosjektet "På tynn is" av Kari Dyregrov, Bjørg Landmark og Torill Ensby

Bakgrunn
Barn og unge til foreldre med kreft er utsatt for et høyt nivå av psykososialt stress. Foreldrene strever ofte med hvordan de skal ivareta egen sykdom i tillegg til at de skal ivareta behov og reaksjoner hos barna. Et pilotprosjekt ble igangsatt i 2005 for å dokumentere kunnskap om barn og unges reaksjoner på kreft og død hos mor/far, samt evaluere familierehabiliteringskurs på Montebello - Senteret, alt med utgangspunkt i barn og unges erfaringer.

Materiale og metode
Undersøkelsen ble foretatt ved hjelp av spørreskjema og fokusgruppeintervju i 2005. 78 barn og unge i alderen 6 -18 år, som hadde en mor eller far med alvorlig kreftsykdom eller hadde mistet en mor eller far, deltok.

Resultater
Familierehabiliteringskursene ved Montebello - Senteret oppfyller barn og unges behov for: å uttrykke tanker og følelser, informasjon, omsorg, følelsesfelleskap, "likemannsstøtte", nær dialog med familien, og lystbetont aktivitet i trygge omgivelser. De unge informantene er takknemlige for og begeistret over kurstilbudet.

Konklusjon
Barn og unge evaluerer utbyttet av rehabiliteringskurs som svært positivt i en hverdag preget av mange uforutsigbarheter. Samspillet mellom samtalegrupper, aktivitetsgrupper og fellesskap med "likesinnede"/nye venner, kan fortolkes som verdifulle tilnærminger for å hjelpe barn og unge der mor eller far har kreft eller dør av kreft.

"Barn og unge evaluerer utbyttet av rehabiliteringskurs ved MBS som svært positivt i en hverdag preget av mange uforutsigbarheter. Dette er hovedkonklusjonen i en artikkel som tar utgangspunkt i barn og unges evaluering av nytteverdien av kurstilbud sammen med familien ved Montebello-Senteret.

Å styrke det friske i en hverdag hvor sykdom dominerer

Fagutviklingsprosjekt ledet av sykepleier Hilde Hauge Frøland ved RR, barneavdelingen, som har tema "Å styrke det friske i en hverdag hvor sykdom dominerer". Målgruppen her er barn i småskolen som behandles for ALL. Det planlegges at kurset for kreftsyke barn blir en viktig informantgruppe til dette studiet. Dette prosjektet ble avsluttet i  2006.

Å leve med nydiagnostisert brystkreft

"Å leve med nydiagnostisert brystkreft" sett i et folkehelsevitenskapelig perspektiv. Hovedfagsoppgave av Bjørg Thomassen Landmark. 

pdfSammendrag

Erfaringer fra kursoppholdet ved Montebellosenteret

En kvalitativ studie av karakteristiske trekk ved brystkreftrammede kursdeltageres erfaringer/opplevelser. Hovedfagsoppgave av Gunn Gjestvang.

pdfSammendrag

Masteroppgaver:

 

Hvordan påvirkes forholdet når den ene i paret får kreft

Masteroppgave, Kjersti Tytingvåg Rogne, april 2012 

pdfMasteroppgaven - Hvordan påvirkes forholdet når den ene i paret får kreft

Å leve med usikkerhet - et nytt perspektiv på livet

Masteroppgave om erfaringer fra pårørende på mestringskurs ved Montebellosenteret.
Silje Højlund, des 2012 

pdfMasteroppgaven - Å leve med usikkerhet - et nytt perspektiv på livet

Hvilken betydning fellesskapet som etableres ved MBS har for kvinner med gynekologisk kreft for å mestre hverdagen".

Høgskolelærer og sykepleier Toril Nysæter ønsket å belyse dette i sin masterstudie Prosjektet var et samarbeid med Høyskolen i Hedmark og Universitetet i Karlstad, og ble avsluttet i 2007.

Masteroppgaven

Se meg også

MCC studie ved Universitetet i Oslo av spesialpedagog Karin Eggensom  har hentet informasjon fra kurs for kreftsyke barn i 2006. Prosjektet har som tittel "Se meg også", og er en studie rettet mot søsken til kreftrammede barn.

pdfMasteroppgaven - Se meg også

Tilbake til toppen