Hopp til innhold

forskning slider

Skip to Navigation Skip navigation

MBS er opptatt av å etablere faglige kontakter og delta i forskningsnettverk. Senterets filosofi er å knytte til seg spisskompetanse gjennom samarbeidsavtaler rundt kursvirksomhet. Samarbeid med forskningsmiljøer er under oppbygging. Det arbeides for å inngå avtaler med flere faglige miljøer innen kreft, rehabilitering og psykososialt fagfelt. Ved å knytte faglige bånd til andre institusjoner styrkes forskning og fagutvikling innenfor rehabilitering for mennesker med kreft i nasjonal sammenheng.

Prosjektet er gjennomført ved Senter for Krisepsykologi i Bergen og finansiert av Norges forskningsråd, Helsedirektoratet.

Hensikten med studien var å øke kunnskapen om hvordan det sosiale nettverket kan hjelpe barn som har en mor eller far som lever med en kreftsykdom. Spørsmål som ønsket å få svar på er om undervisning og informasjon til det sosiale nettverket kan bedre den sosiale støtten til familier der en av foreldrene har kreft, og hvordan denne støtten kan bedre barnas livskvalitet og helse. Rekruttering til deltakende familier ble i hovedsak gjort gjennom Montebellosenteret og Kreftforeningen.

pdfArtikkel om presentasjon av prosjektet

pdfPopulærvitenskapelig oppsummeringsartikkel fra nettverksprosjektet

Prosjektet er et samarbeid med Nasjonalt kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus.

Prosjektet består av to delstudier som vil gi oss kunnskap om innhold og effekter av kreftrehabilitering. Per i dag er det fortsatt manglende informasjon på dette feltet. Prosjektet fikk forskningsmidler fra Helse Sør-Øst, og ble gjennomført i perioden høsten 2011 til våren 2013. Deltakerne på utvalgte kurs i denne perioden mottok et spørreskjema ved ankomst. Studie A er en tverrsnittsstudie hvor en ønsket å kartlegge demografiske, medisinske og helsemessige karakteristika av deltakerne ved Montebellosenteret (MBS), samt å innhente informasjon om preferanser for ulike type innhold i kreftrehabiliteringen. Studie B er en pre-post studie hvor en ønsket å se på effekten av et ukesopphold på MBS. Deltakerne på kursene for prostata-, bryst-, mage- og tarmkreft og deres pårørende fikk, i tillegg til å motta spørreskjema ved ankomst, tilsendt et oppfølgingsskjema tre måneder etter. 

pdfSammendrag Livsstil blant deltakere på Montebellosenteret

Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26370221

pdfSammendrag Fatigue blant deltakere og preferanser for innhold i rehabiliteringen

Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28075207

pdfSammendrag Effekten av kursopphold for pasienter med prostatakreft - 3 måneder etter

Link til artikkelen (kreves innloggingsrettigheter): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21626449

Det arbeides med et prosjekt knyttet til arbeid og meningsfylt sosial aktivitet etter kreftbehandling. Seniorkonsulent Sævar Berg Gudbergsson PhD er prosjektleder.

Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Forskningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, MBS og Senter for Krisepsykologi. Data er samlet inn i 2008/2009. Vitenskapelige- og folkeopplysningsartikler skrives i 2010.

pdfRapport Barn og unge som pårørende ved kreft

Montebello-Senteret gjennomført i 2005 et pilotprosjekt, "På tynn is", i samarbeid med Senter for Krisepsykologi i Bergen, ved forsker og dr.philos Kari Dyregrov. Målsettingen var å innhente kunnskap om barn og unges psykososiale situasjon ved kreftsykdom hos mor/far, og å bedre omsorgen for barn og ungdom som opplever dette. Datainnsamlingen ble gjennomført ved bruk av spørreskjema (78) og fokusgruppeintervju (11).

pdfRapporten "På tynn is"

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av prosjektet "På tynn is" av Kari Dyregrov, Bjørg Landmark og Torill Ensby

Bakgrunn
Barn og unge til foreldre med kreft er utsatt for et høyt nivå av psykososialt stress. Foreldrene strever ofte med hvordan de skal ivareta egen sykdom i tillegg til at de skal ivareta behov og reaksjoner hos barna. Et pilotprosjekt ble igangsatt i 2005 for å dokumentere kunnskap om barn og unges reaksjoner på kreft og død hos mor/far, samt evaluere familierehabiliteringskurs på Montebello - Senteret, alt med utgangspunkt i barn og unges erfaringer.

Materiale og metode
Undersøkelsen ble foretatt ved hjelp av spørreskjema og fokusgruppeintervju i 2005. 78 barn og unge i alderen 6 -18 år, som hadde en mor eller far med alvorlig kreftsykdom eller hadde mistet en mor eller far, deltok.

Resultater
Familierehabiliteringskursene ved Montebello - Senteret oppfyller barn og unges behov for: å uttrykke tanker og følelser, informasjon, omsorg, følelsesfelleskap, "likemannsstøtte", nær dialog med familien, og lystbetont aktivitet i trygge omgivelser. De unge informantene er takknemlige for og begeistret over kurstilbudet.

Konklusjon
Barn og unge evaluerer utbyttet av rehabiliteringskurs som svært positivt i en hverdag preget av mange uforutsigbarheter. Samspillet mellom samtalegrupper, aktivitetsgrupper og fellesskap med "likesinnede"/nye venner, kan fortolkes som verdifulle tilnærminger for å hjelpe barn og unge der mor eller far har kreft eller dør av kreft.

"Barn og unge evaluerer utbyttet av rehabiliteringskurs ved MBS som svært positivt i en hverdag preget av mange uforutsigbarheter. Dette er hovedkonklusjonen i en artikkel som tar utgangspunkt i barn og unges evaluering av nytteverdien av kurstilbud sammen med familien ved Montebello-Senteret.

http://www.sykepleien.no/getfile.php/Tema/forskning0308.pdf

Fagutviklingsprosjekt ledet av sykepleier Hilde Hauge Frøland ved RR, barneavdelingen, som har tema "Å styrke det friske i en hverdag hvor sykdom dominerer". Målgruppen her er barn i småskolen som behandles for ALL. Det planlegges at kurset for kreftsyke barn blir en viktig informantgruppe til dette studiet. Dette prosjektet ble avsluttet i  2006.

"Å leve med nydiagnostisert brystkreft" sett i et folkehelsevitenskapelig perspektiv. Hovedfagsoppgave av Bjørg Thomassen Landmark. 

pdfSammendrag

En kvalitativ studie av karakteristiske trekk ved brystkreftrammede kursdeltageres erfaringer/opplevelser. Hovedfagsoppgave av Gunn Gjestvang.

pdfSammendrag

 

Hvordan påvirkes forholdet når den ene i paret får kreft

Masteroppgave, Kjersti Tytingvåg Rogne, april 2012 

pdfMasteroppgaven - Hvordan påvirkes forholdet når den ene i paret får kreft

Å leve med usikkerhet - et nytt perspektiv på livet

Masteroppgave om erfaringer fra pårørende på mestringskurs ved Montebellosenteret.
Silje Højlund, des 2012 

pdfMasteroppgaven - Å leve med usikkerhet - et nytt perspektiv på livet

Høgskolelærer og sykepleier Toril Nysæter ønsket å belyse dette i sin masterstudie Prosjektet var et samarbeid med Høyskolen i Hedmark og Universitetet i Karlstad, og ble avsluttet i 2007.

Masteroppgaven

MCC studie ved Universitetet i Oslo av spesialpedagog Karin Eggensom  har hentet informasjon fra kurs for kreftsyke barn i 2006. Prosjektet har som tittel "Se meg også", og er en studie rettet mot søsken til kreftrammede barn.

pdfMasteroppgaven - Se meg også

Tilbake til toppen